Celebrating Pastor Kim’s Birthday (11:30AM)
Churchoftheharvestfayetteville   -  
Pastor Kim Pothier, Sunday September 1st